NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 21-05-2022
20-05-2022 24 TRÚNG SVIP BT: 24
19-05-2022 81 TRÚNG SVIP BT: 81
18-05-2022 99 TRÚNG SVIP BT: 99
17-05-2022 60 TRÚNG SVIP BT: 60X2
16-05-2022 67 TRÚNG SVIP BT: 67
15-05-2022 49 TRÚNG SVIP BT: 49X2
14-05-2022 18 TRÚNG SVIP BT: 18
13-05-2022 91 TRÚNG SVIP BT: 91
12-05-2022 33 TRÚNG SVIP BT: 33
11-05-2022 24 TRÚNG SVIP BT: 24X2
10-05-2022 07 TRÚNG SVIP BT: 07
09-05-2022 28 TRÚNG SVIP BT: 28X3
08-05-2022 95 TRÚNG SVIP BT: 95
07-05-2022 13 TRÚNG SVIP BT: 13X2