NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 21-05-2022
20-05-2022 94 | 27 TRƯỢT | TRƯỢT
19-05-2022 68 | 89 TRÚNG ĐỀ: 68 | TRÚNG BT: 89
18-05-2022 48 | 57 TRƯỢT | TRÚNG BT: 57X3
17-05-2022 53 | 48 TRÚNG ĐỀ: 53 | TRÚNG BT: 48X2
16-05-2022 13 | 89 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG BT: 89X2
15-05-2022 49 | 94 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRÚNG BT: 94X2
14-05-2022 75 | 88 TRÚNG ĐỀ: 75 | TRÚNG BT: 88
13-05-2022 36 | 08 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG BT: 08
12-05-2022 65 | 75 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG BT: 75
11-05-2022 24 | 25 TRÚNG ĐỀ: 24X2 | TRÚNG BT: 25
10-05-2022 05 | 63 TRÚNG LÔ: 05X2 | TRÚNG BT: 63
09-05-2022 59 | 94 TRÚNG ĐỀ: 59X2 | TRÚNG BT: 94
08-05-2022 49 | 74 TRƯỢT | TRÚNG BT: 74X2
07-05-2022 01 | 22 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRÚNG BT: 22