NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ bảy, 21-05-2022
20-05-2022 8-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
19-05-2022 5-8 TRÚNG ĐUÔI: 8
18-05-2022 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4
17-05-2022 5-3 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 3
16-05-2022 1-5 TRÚNG ĐẦU: 1
15-05-2022 2-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
14-05-2022 5-7 TRƯỢT
13-05-2022 1-5 TRƯỢT
12-05-2022 5-7 TRƯỢT
11-05-2022 2-3 TRÚNG ĐẦU: 2
10-05-2022 0-6 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 6
09-05-2022 5-9 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9
08-05-2022 2-7 TRƯỢT
07-05-2022 0-1 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 1